بیماری گال

بیماری گال بیماری گال نوعی آلودگی پوستی است توسط حشره ای به نام سارکوپتس اسکیبی ایجاد می شود.این بیماری در افرادی که در شرایط بهداشتی زیر استاندارد به سر می برند یافت می شود ، ولی می تواند در هر فردی روی دهد.اگر چه اغلب در افرادی که از نظر جنسی فعال می باشند دیده […]

read more »