برداشت خال

برداشت خال روی صورت زائده هایی به نام خال وجود دارد و معمولاً این زائده ها شما را اذیت می کند هر موقع جلوی آینه می روید از وجود این زائده ها ناراحت می شوید و با خود می گویید اگر این خال ها وجود نداشت چه صورت زیباتری داشتم .بعضی از افراد از برداشت […]

read more »